1000ਨਿਊਟਨ / ਮੀਟਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਡਾਇਨ / ਸੈਟੀਮੀਟਰ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਨਿਊਟਨ / ਮੀਟਰ = 1000 ਡਾਇਨ / ਸੈਟੀਮੀਟਰ
1 ਨਿਊਟਨ / ਮੀਟਰ = 1000 ਡਾਇਨ / ਸੈਟੀਮੀਟਰ