1ਪਾਸਕਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 1E-5 ਬਾਰ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਪਾਸਕਲ = 0.00001 ਬਾਰ
1 ਪਾਸਕਲ = 1E-05 ਬਾਰ

ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਤਬਦੀਲੀ

FAQ about converter

ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਦਬਾਅ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ perਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਦਬਾਅ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਪਾਸਕਲ (Pa) ਦਬਾਅ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਹੈ| SI ਦਾ ਅਰਥ International System of Units ਹੈ.
ਦਬਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਐਸਾਪਸਕੈਲ ਦਬਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਪਾਸਕਲ ਤੋਂ 1E+18 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ|
ਦਬਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਤੋਪਸਕੈਲ ਦਬਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਪਾਸਕਲ ਤੋਂ 1E-18 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ|