1ਵਾਟ / ਮੀਟਰ² ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.0001 ਵਾਟ / ਸੇਂਟਿਮੇਟੇਰ²
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਵਾਟ / ਮੀਟਰ² = 0.0001 ਵਾਟ / ਸੇਂਟਿਮੇਟੇਰ²
1 ਵਾਟ / ਮੀਟਰ² = 0.0001 ਵਾਟ / ਸੇਂਟਿਮੇਟੇਰ²

ਹੋਰ ਹੀਟ ਫ੍ਲਕ੍ਸ ਡੇਨ੍ਸਿਟੀ ਤਬਦੀਲੀ