0.001ਓਮ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.001 ਕਿਲੋਓਮ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਓਮ = 0.001 ਕਿਲੋਓਮ
1 ਓਮ = 0.001 ਕਿਲੋਓਮ