1ਓਮ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.001 ਕਿਲੋਓਮ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਓਮ = 0.001 ਕਿਲੋਓਮ
1 ਓਮ = 0.001 ਕਿਲੋਓਮ

FAQ about converter

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਾਕਰਾ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਓਮ (Ω) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ SI ਇਕਾਈ ਹੈ| SI ਦਾ ਅਰਥ International System of Units ਹੈ.
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਸ੍ਟੈਟਓਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਓਮ ਤੋਂ 898755200000.007 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ|
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਅਬ ਓਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ| ਇਹ ਓਮ ਤੋਂ 1E-09 ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ|