ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ ਟੂ ਕੈਲੋਰੀ / ਘਣਚਾਪਓਹਲੇ ਸੈਟੀਮੀਟਰ

ਤਬਦੀਲੀ
ਫ੍ਰੋਮ
ਕਰਨ ਲਈ
ਇੰਪੁੱਟ
ਆਉਟਪੁੱਟ
1ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.0088991464054ਕੈਲੋਰੀ / ਘਣਚਾਪਓਹਲੇ ਸੈਟੀਮੀਟਰ

ਮਿਆਰੀ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲ੍ਯੂ ਤਬਦੀਲੀ

1 ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ =
1 ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ =