1ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 8.899 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ/ ਘਣ ਮੀਟਰ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ
1 ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ = 8.899 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ/ ਘਣ ਮੀਟਰ
1 ਬੀ ਟੀ ਯੂ / ਘਣ ਪੈਰ = 8.899 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ/ ਘਣ ਮੀਟਰ