1ઍમ્પિઅર/મીટર² માટે સમતુલ્ય માટે 0.0006 ઍમ્પિઅર/ઈંચ²
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 ઍમ્પિઅર/મીટર² = 1550.003 ઍમ્પિઅર/ઈંચ²
1 ઍમ્પિઅર/મીટર² = 0.000645160000005161 ઍમ્પિઅર/ઈંચ²

વધુ સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી રૂપાંતરો

Fundamental
Maths
Physics
Electricity
Magnetism
Mechanics
Computer
Photometry
Health
Heat
Geography
Food
Alcohol
Fluids
Radiology
Chemical
Fuel
Density
Temperature
Volume
Energy

FAQ about converter

સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી શું છે?
સપાટી વર્તમાન ઘનતા એકમ ક્ષેત્ર દીઠ ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહની રકમ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.
સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
ઍમ્પિઅર/મીટર² (A/m²) એ સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી માટેનું સૌથી મોટું એકમ ઍમ્પિઅર/મીટર² છે| તે ઍમ્પિઅર/મીટર² than કરતા 1 ગણો મોટો છે|
સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
સપાટી કરન્ટ ડેન્સિટી માટેનું સૌથી નાનું એકમ ઍમ્પિઅર/ઈંચ² છે| તે ઍમ્પિઅર/મીટર² કરતા 1550.0030999938 ગણો નાનું છે|
Copied!