બીટીયુ/ઘનફૂટ માટે કેલરી/ઘન સેન્ટીમીટર

કન્વર્ટ
ફ્રોમ
માટે
ઇનપુટ
આઉટપુટ
1બીટીયુ/ઘનફૂટ માટે સમતુલ્ય માટે 0.0088991464054કેલરી/ઘન સેન્ટીમીટર

ધોરણ ઉષ્મીય મૂલ્ય રૂપાંતરો

1 બીટીયુ/ઘનફૂટ =
1 બીટીયુ/ઘનફૂટ =