1બીટીયુ/ઘનફૂટ માટે સમતુલ્ય માટે 0.0088991464054 કેલરી/ઘન સેન્ટીમીટર
ફોર્મ્યુલા વપરાય
1 બીટીયુ/ઘનફૂટ = 0.0088991464054 કેલરી/ઘન સેન્ટીમીટર
1 બીટીયુ/ઘનફૂટ = 0.0088991464054 કેલરી/ઘન સેન્ટીમીટર

FAQ about converter

ઉષ્મીય મૂલ્ય શું છે?
સંપૂર્ણ દહન દરમિયાન પદાર્થના એકમ વજન અથવા એકમના જથ્થા દ્વારા પ્રકાશિત થતી ગરમીની માત્રા એ કેલરીફિક મૂલ્ય છે.
ઉષ્મીય મૂલ્ય માટે એસઆઈ એકમ શું છે?
બીટીયુ/ઘનફૂટ (BTU/ft³) એ ઉષ્મીય મૂલ્ય માટેનો એકમ છે| એસઆઈ એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમ ની યુનિટ્સ|
ઉષ્મીય મૂલ્ય માટેનું સૌથી મોટું એકમ શું છે?
ઉષ્મીય મૂલ્ય માટેનું સૌથી મોટું એકમ જોઉલે/ક્યુબિક મીટર છે| તે બીટીયુ/ઘનફૂટ than કરતા 37258.94617 ગણો મોટો છે|
ઉષ્મીય મૂલ્ય માટેનું સૌથી નાનું એકમ શું છે?
ઉષ્મીય મૂલ્ય માટેનું સૌથી નાનું એકમ થર્મ/ગલ્લોન (યુનાઇટેડ કિંગડમ) છે| તે બીટીયુ/ઘનફૂટ કરતા 622883.545965941 ગણો નાનું છે|